แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง