Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Surat Thani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ

 

     

     
     

นายพัชร์ภารุจ สุคนธร

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

     
               

- ว่าง -

    - ว่าง -

 

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางสาวกันยารัตน์ หวังอินทร์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

 

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

               

   

นางสาวเสาวณีย์ นวลวัฒน์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นางขวัญฤดี รัตนจินดา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

นางสาววิลาวัลณ์ สินธนามราพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

               
     

     
     

นางสาวพรทิพย์ แซ่เตีย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

     
               
           
     

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

     
               
     

     
     

นางสาวอรอมล ฤทธิกัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป