Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Surat Thani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คู่มือการให้บริการประชาชนส่วนทรัพยากรน้ำ

คู่มือการให้บริการประชาชนส่วนทรัพยากรน้ำ

1.การขออนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

  1. การแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล กรณีเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา

           

  2. การแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล กรณีไม่เสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา

      

  3. การขอเลิกใช้น้ำบาดาล

      

  4. การขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

      

  5. การขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

      

  6. การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล กรณีเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา

      

  7. การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล กรณีไม่เสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา

      

  8. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

      

2. การขออนุญาตประกอบกิจการประปา

  1. การขอรับสัมปทานประกอบกิจการประปา

      

  2. การขออนุญาตจำหน่ายน้ำประปา

      

  3. การขอขยายเขตสัมปทานประกอบกิจการประปา

      

  4. การขอต่ออายุสัมปทานประกอบกิจการประปา

      

  5. การขอปรับอัตราค่าน้ำและค่ารักษามาตรวัดน้ำ

      

  6. การขอเพิ่มกำลังการผลิต

      

  7. การขอโอนสัมปทานประกอบกิจการประปา