Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Surat Thani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ส่วนยุทธศาสตร์

ส่วนยุทธศาสตร์

 

 

     

     
     

นางสาวเอมิกา แช่มศรีรัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

     
                                                                                                        
 

     
 

นางสาวรุ่งทิวา ณ นคร

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

(อีกหน้าที่หนึ่ง)

 

นางขวัญฤดี รัตนจินดา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(อีกหน้าที่หนึ่ง)

 

นายสรายุทธ สามัตถิยากร

  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

(อีกหน้าที่หนึ่ง)

 
               
           
     

นายนรินทร์ ทิพย์ประชา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(อีกหน้าที่หนึ่ง)